ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Протоколы Общих собраний

Шановний акціонер

публічного акціонерного товариства«Пологівський олійноекстракційний завод»!

 

Публічне акціонерне товариство«Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 00384147, місцезнаходження: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вул. Ломоносова, 36 (надалі – Товариство),  відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє Вас про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 22 квітня 2014 року, а саме:

 

1 По першому питанню порядку денногочерговими Загальними зборами                              465026 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,61% від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

 «1 На час проведення чергових Загальних зборів Товариства обрати лічильну комісію у кількості 5 (п’яти) осіб, по персональному складу:

1) Заворотинська Раїса Михайлівна – голова комісії;

2) Бойко Олена Володимирівна – секретар комісії;

3) Лемішко Сергій Іванович – член комісії;

4) Близнюк Олена Вячеславівна - член  комісії; 

5) Марченко Неля Миколаївна - член комісії.

2 Затвердити  наступний порядок проведення чергових  Загальних зборів Товариства:

- для оголошення інформації з першого – двадцять першого питань порядку денного чергових  Загальних зборів Товариства  доповідачам виділити до 5 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акціонерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення порядку денного лічильній комісії виділити до 5 хв.;

- роботу чергових  Загальних зборів Товариства організувати без перерви та закінчити за            3 години 00 хвилин;

- фіксацію ходу чергових Загальних зборів Товариства технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на чергові Загальні збори Товариства не допускати;

- для виступів на чергових Загальних зборах слово надавати лише акціонерам  Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного чергових Загальних зборів Товариства надавати виключно у письмовому вигляді секретарю чергових  Загальних зборів Товариства через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію.

- голосування по першому – дев’ятому, одинадцятому – тринадцятому, п’ятнадцятому – двадцять першому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;

- голосування по десятому та чотирнадцятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування (крім кумулятивного голосування);

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам чергових Загальних зборів Товариства під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах»

 

2По другому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                                  465026 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,61 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Затвердити  Головою Загальних зборів Товариства Голову Наглядової ради Новікова Леоніда Миколайовича.

2 Затвердити секретарем Загальних зборів Товариства начальника юридичного управління Товариства Дояра Євгенія Володимировича».

 

3 По третьому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                              465020 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт Правління Товариства за 2013 рік затвердити.

2 Визнати роботу Правління Товариства у 2013 році задовільною».

 

4По четвертому  питанню порядку денного черговими Загальними зборами                          465023 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільною».

 

5По п’ятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                                465026 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,61 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік затвердити.

2 Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 році задовільною.

3 Висновки Ревізійної комісії, підготовлені за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2013 фінансового року, затвердити.

4 Визнати роботу Товариства в 2013 році задовільною».

 

6 По шостому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                                465023 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), який включає в себе:

1.1 Консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці) у складі звіту про фінансове становище, звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів, звіту про зміни у власному капіталі та приміток до річної фінансової звітності.

1.2 Фінансову звітність Товариства у складі балансу (звіту про фінансове становище), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

2 Затвердити річні результати діяльності Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці), щодо яких Товариством складається консолідована фінансова звітність, а також чистий прибуток Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці) за 2013 рік (за даними консолідованої фінансової звітності) в розмірі                   10 374 тис.  грн..

3 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2013 рік та чистий прибуток Товариства за 2013 рік (за даними фінансової звітності) в розмірі 37 412 тис. грн.».

 

7 По сьомому  питанню порядку денного черговими Загальними зборами                                 465020 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

 «1 Чистий прибуток за 2013 рік у розмірі 37 412 тис. грн. направити на фінансування приросту власних обігових коштів Товариства.

2 Дивіденди з чистого прибутку Товариства за 2013 рік не виплачувати». 

 

8По восьмому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                               465023 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«Затвердити стратегію розвитку та основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік».

9 По дев’ятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                          465026 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,61 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«Достроково припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства,  а саме:

1) Новікова Леоніда Миколайовича (Голова Наглядової ради),

2) Шаповаленка Віктора Вікторовича,

3) Вільнит Сергія Петровича,

4) Фесенка Олександра Миколайовича,

5) Акціонерного товариства «Фон Засс АГ» (von Sass AG)».

 

10 По десятому питанню порядку денногочерговими Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: (1) Новікова Леоніда Миколайовича, (2) Сітнікова Миколу Олександровича, (3) Вільнит Сергія Петровича, (4) Остроушка Валерія Леонідовича, (5) Фесенка Олександра Миколайовича.

 

11По одинадцятому питанню порядку денногочерговими Загальними зборами Товариства 465026 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,61 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з дня обрання їх членами Наглядової ради Товариства».

 

12 По дванадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами               465023 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Встановити, що виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на платній основі. Затвердити умови оплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде укладатися Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Встановити, що розмір щорічної винагороди Голови Наглядової ради Товариства складає 2 % (два відсотки) від чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово – господарської діяльності у попередньому фінансовому році. Встановити, що Голова Наглядової ради самостійно обирає форму відносин між ним та Товариством (цивільно-правовий договір чи контракт).

2 Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі. Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

3 Затвердити кошторис з оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради Товариства (додається).

4 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

 

13 По тринадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                 465023 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«Достроково припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісіїТовариства, а саме:

1) Дєдікової Жанни Іванівни (Голова Ревізійної комісії),

2) Вєтрової Алли Борисівни,

3) Хасанової Олени Тораджанівни».

 

14 По чотирнадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб: (1) Корнєєву Юлію Олегівну, (2) Алєксєєву Тетяну Євгенівну, (3) Хасанову Олену Тораджанівну.

15 По п’ятнадцятому питанню порядку денногочерговими Загальними зборами Товариства 465026 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,61 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«Встановити строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у 3 (три) роки з дня обрання їх членами Ревізійної комісії Товариства».

 

16 По шістнадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                    465026 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,61 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладатися Товариством з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, а також визначити уповноважену особу на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства».

 

17 По сімнадцятому питанню порядку денногочерговими Загальними зборами               465023 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Погодити неодноразове вчинення (укладення) Товариством протягом                             2014-2021 років правочинів (договорів, контрактів, угод) кредиту, застави та/або іпотеки, страхування, поруки (в тому числі майнової поруки) із правом наступних застав (перезастав), а також згоду на можливе неодноразове відчуження майна Товариства для забезпечення неодноразових кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, з терміном укладення правочинів (договорів, контрактів, угод) до 22 (двадцять другого) квітня 2021 року включно. При цьому, строк дії кожного зі згаданих правочинів (договорів, контрактів, угод) не повинен перевищувати 10  (десяти) років, а сума кожного з правочинів (договорів, контрактів, угод) не повинна перевищувати еквівалент 250 (двохсот п'ятдесяти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на момент укладення зазначених правочинів (договорів, контрактів, угод).

2 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати  умови кредитних угод (договорів, контрактів), договорів (контрактів) застави та/або іпотеки, договорів страхування, договорів поруки (в тому числі й майнової поруки) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб з можливістю відчуження майна Товариства під час звернення стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов таких правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) правочинів (договорів, контрактів, угод) кредиту, застави та/або іпотеки, страхування, поруки (в тому числі майнової поруки) для забезпечення кредитних операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб з можливістю відчуження майна Товариства під час звернення стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов таких правочинів».

 

18 По вісімнадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                    465023 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

 «1 Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, характером (предметом) яких є одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язано із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки. При цьому, гранична сукупна вартість (сума) будь-якого із таких значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями не може перевищувати еквівалент            250 (двохсот п'ятдесяти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на момент вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10  (десяти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини).

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

 

19 По дев’ятнадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами               465023 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення значних правочинів, характером (предметом) яких є придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії. При цьому, гранична сукупна вартість (сума) будь-якого із таких значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями не може перевищувати еквівалент 70 (сімдесяти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на момент вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 5  (п’яти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини).

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

 

20 По двадцятому питанню порядку денного черговими Загальними зборами                     465026 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,61 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 

2 Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення черговими Загальними зборами, а для третіх осіб - з дня його державної реєстрації.

3 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією цього Статуту у встановлені законом порядку та строки».

 

21 По двадцять першому питанню порядку денного черговими Загальними зборами             465023 голосами, що становить 99,99 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 95,60 % від їх загальної кількості  прийнято наступне рішення:

«1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, що додається.

2 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, що додається.

3 Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції, що додається.

4 Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, що додається».

 

 

Голова Правління Товариства      Р.В. Дригинич

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»