ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная информация об обществе

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

в.о. Голови Правлiння

      Кравинський Дмитро Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   23.10.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

 

1. Повне найменування емітента

 

 

Публiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

23.10.2014

  (дата)
2. Повідомлення 204(1957) Вiдомостi НКЦПФР 27.10.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет 27.10.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Дата прийняття рішення

 

 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.10.2014 припинено повноваження Голова Правлiння Дригинич Роман Володимирович   0
Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства 22.10.2014 р. припинено повноваження Голови Правлiння Дригинича Романа Володимировича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): у зв'язку з його смертю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 мiсяцiв. На посаду нiкого не обрано. Здiйснювати повноваження Голови Правлiння буде член Правлiння Кравинський Дмитро Григорович.

 

 

 

 

Титульнийаркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Підтверджуюідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

в.о. Голови Правлiння

 

 

 

Кравинський Дмитро Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.10.2014

(дата)

 

Особливаінформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

 

1. Повне найменування емітента

Публiчнеакцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонернетовариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Код за ЄДРПОУ

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.10.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

202(1955) Вiдомостi НКЦПФР

23.10.2014

опублікованоу

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

23.10.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомостіпро зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Дата прийняття рішення

Зміни(призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортнідані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмірчастки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.10.2014

припиненоповноваження

член Правлiння

Головко Микола Петрович

 

0

Змістінформації:

РiшеннямНаглядової ради Товариства 20.10.2014 р. припинено повноваження члена Правлiння Головка Миколи Петровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): заява Головка М.П. про складання ним повноважень члена Правлiння Товариства за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 9 рокiв.

20.10.2014

обрано

член Правлiння

ШкабарняВiталiй Вiкторович

 

0.0006

Змістінформації:

РiшеннямНаглядової ради Товариства 20.10.2014 р. Шкабарню Вiталiя Вiкторовича обрано членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): у зв'язку iз вакантiсттю посади. Строк, на який призначено особу - до 15.09.2015 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: технiчний директор, головний iнженер, начальник управлiння з приймання та пiдготовки до переробки насiння соняшника. Володiє пакетом акцiй емiтента в кiлькостi 3 акцiї, що складає 0,0006% у статутному капiталi Товариства

 

Титульнийаркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Підтверджуюідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Кравинський Дмитро Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

29.10.2014

(дата)

 

Особливаінформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

 

1. Повне найменування емітента

Публiчнеакцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонернетовариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Код за ЄДРПОУ

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.10.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

207(1960) Вiдомостi НКЦПФР

30.10.2014

опублікованоу

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

30.10.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомостіпро зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Дата прийняття рішення

Зміни(призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортнідані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмірчастки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.10.2014

припиненоповноваження

член Правлiння

Кравинський Дмитро Григорович

 

0

Змістінформації:

РiшеннямНаглядової ради Товариства 28.10.2014 р. з 29 жовтня 2014 року припинено повноваження члена Правлiння Кравинського Дмитра Григоровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) члена Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 12 рокiв.

28.10.2014

обрано

Голова Правлiння

Кравинський Дмитро Григорович

 

0

Змістінформації:

РiшеннямНаглядової ради Товариства 28.10.2014 р. Кравинського Дмитра Григоровича обрано (призначено) Головою Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку у зв'язку iз вакантiсттю посади. Строк, на який призначено особу - з 29.10.2014 року до 15.09.2015 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по закупкам, директор комерцiйний. Не володiє пакетом акцiй емiтента.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

 

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Код за ЄДРПОУ

00384147

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Міжміський код, телефон та факс

06165, 2-37-22 2-30-21

5. Електронна поштова адреса

hizhnya@mezpology.zp.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://mezpology.zp.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

 

 

Рiшенням Наглядової ради Товариства 17.11.2014 р. припинено повноваження Голови Правлiння Кравинського Дмитра Григоровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): заява Кравинського Д.Г. про складання ним повноважень Голови Правлiння Товариства за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 мiсяць.

Рiшенням Наглядової ради Товариства 17.11.2014 р. Кравинського Дмитра Григоровича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку у зв'язку iз вакантiсттю посади. Строк, на який призначено особу до 15.09.2015 року (включно). Iншi посади, якi

 

 


 

ПАТ «Пологівський ОЕЗ» повідомляє про спростування особливої інформації (зміна складу посадових осіб), розміщеної на сайті http://mezpology.zp.ua 27.10.2014 р. яка була викладена не в повному обсязі. Особливу інформацію (зміна складу посадових осіб) виправлено та оприлюднено на http://mezpology.zp.ua одночасно із спростуванням.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Закарлюка Олег Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

12.02.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

 

 

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Код за ЄДРПОУ

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.02.2015

 

(дата)

2. Повідомлення

30(2034) Вiдомостi НКЦПФР

13.02.2015

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

13.02.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.10.2014

припинено повноваження

Голова Правлiння

Дригинич Роман Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства 22.10.2014 р. припинено повноваження Голови Правлiння Дригинича Романа Володимировича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): у зв'язку з його смертю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 мiсяцiв. На посаду нiкого не обрано. Здiйснювати повноваження Голови Правлiння буде член Правлiння Кравинський Дмитро Григорович.

22.10.2014

призначено

в.о.Голови правлiння

Кравинський Дмитро Григорович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства 22.10.2014 р. члена правлiння Кравинського Дмитра Григоровича обрано здiйснювати повноваження Голови Правлiння до призначення на цю посаду iншої особи. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): у звязку зi смертю Голови Правлiння. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по закупкам, директор комерцiйний. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

 

ПАТ «Пологівський ОЕЗ» повідомляє про спростування особливої інформації (зміна складу посадових осіб), розміщеної на сайтіhttp://mezpology.zp.ua 27.10.2014 р. яка була викладена не в повному обсязі. Особливу інформацію (зміна складу посадових осіб) виправлено та оприлюднено на http://mezpology.zp.ua одночасно із спростуванням.

 

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Закарлюка Олег Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

12.02.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Код за ЄДРПОУ

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.02.2015

 

(дата)

2. Повідомлення

30(2034) Вiдомостi НКЦПФР

13.02.2015

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

13.02.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.10.2014

припинено повноваження

Голова Правлiння

Дригинич Роман Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства 22.10.2014 р. припинено повноваження Голови Правлiння Дригинича Романа Володимировича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): у зв'язку з його смертю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 6 мiсяцiв. На посаду нiкого не обрано. Здiйснювати повноваження Голови Правлiння буде член Правлiння Кравинський Дмитро Григорович.

22.10.2014

призначено

в.о.Голови правлiння

Кравинський Дмитро Григорович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства 22.10.2014 р. члена правлiння Кравинського Дмитра Григоровича обрано здiйснювати повноваження Голови Правлiння до призначення на цю посаду iншої особи. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): у звязку зi смертю Голови Правлiння. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по закупкам, директор комерцiйний. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення п

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»