ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная информация об обществе

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   17.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 75(2079) Вiдомостi НКЦПФР 21.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет 21.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.04.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Новiков Леонiд Миколайович   0.0012
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 17.04.2015 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Новiкова Леонiда Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 14 рокiв.
17.04.2015 припинено повноваження член Наглядової ради Сiтнiков Микола Олександрович   0.0399
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 17.04.2015 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Сiтнiкова Миколи Олександровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0399% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
17.04.2015 припинено повноваження член Наглядової ради Вiльнит Сергiй Петрович   2.0602
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 17.04.2015 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Вiльнит Сергiя Петровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 2,0602% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.
17.04.2015 припинено повноваження член Наглядової ради Фесенко Олександр Миколайович   0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 17.04.2015 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Фесенка Олександра Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.
17.04.2015 припинено повноваження член Наглядової ради Остроушко Валерiй Леонiдович   0.0366
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 17.04.2015 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Остроушка Валерiя Леонiдовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0366% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
17.04.2015 обрано голова Наглядової ради Новiков Леонiд Миколайович   0.0012
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 17.04.2015 р. Новiкова Леонiда Миколайовича обрано членом Наглядової ради, рiшенням Наглядової ради 17.04.2015 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради.
17.04.2015 обрано член Наглядової ради Сiтнiков Нiколай (Sitnikov Nikolay)   0.0399
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 17.04.2015 р. Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay) обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0399% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор, директор.
17.04.2015 обрано член Наглядової ради Вiльнит Сергiй Петрович   2.0602
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 17.04.2015 р. Вiльнит Сергiя Петровича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 2,0602% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансовий.
17.04.2015 обрано член Наглядової ради Фесенко Олександр Миколайович   0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 17.04.2015 р. Фесенка Олександра Миколайовича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, начальник юридичного вiддiлу.
17.04.2015 обрано член Наглядової ради Дояр Євгенiй Володимирович   0.1384
Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 17.04.2015 р. Дояра Євгенiя Володимировича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1384% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного управлiння, член правлiння, помiчник адвоката, адвокат

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   17.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 75(2079) Вiдомостi НКЦПФР 21.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет 21.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.04.2015 припинено повноваження член Правлiння Дояр Євгенiй Володимирович   0.1384
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства 16.04.2015 р. припинено повноваження члена Правлiння Дояра Євгенiя Володимировича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1384% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 9 рокiв.
16.04.2015 обрано член Правлiння Сероклин Людмила Вячеславiвна   0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства 16.04.2015 р. Сероклин Людмилу Вячеславiвну обрано членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - до 15.09.2015 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:заступник директора комерцiйного.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»