ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная инфромация об обществе 08.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   08.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi НКЦПФР  
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет 08.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.04.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Новiков Леонiд Миколайович   0.0012
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Новiкова Леонiда Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 15 рокiв.
08.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Сiтнiков Нiколай (Sitnikov Nikolay)   0.0403
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0403% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки.
08.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Вiльнит Сергiй Петрович   2.0602
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Вiльнит Сергiя Петровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 2,0602% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
08.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Фесенко Олександр Миколайович   0.0006
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Фесенка Олександра Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.
08.04.2016 припинено повноваження член Наглядової ради Дояр Євгенiй Володимирович   0.1390
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Дояра Євгенiя Володимировича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1390% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
08.04.2016 обрано голова Наглядової ради Новiков Леонiд Миколайович   0.0012
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. Новiкова Леонiда Миколайовича обрано членом Наглядової ради, рiшенням Наглядової ради 08.04.2016 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради.
08.04.2016 обрано член Наглядової ради Сiтнiков Нiколай (Sitnikov Nikolay)   0.0403
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay) обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0403% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор, директор, член Наглядової ради.
08.04.2016 обрано член Наглядової ради Вiльнит Сергiй Петрович   2.0602
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. Вiльнит Сергiя Петровича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 2,0602% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансовий, директор з економiки, член Наглядової ради.
08.04.2016 обрано член Наглядової ради Фесенко Олександр Миколайович   0.0006
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. Фесенка Олександра Миколайовича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, начальник юридичного вiддiлу, член Наглядової ради.
08.04.2016 обрано член Наглядової ради Дояр Євгенiй Володимирович   0.1390
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 08.04.2016 р. Дояра Євгенiя Володимировича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1390% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - до наступних чергових (рiчних) Загальних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного управлiння, член Правлiння, помiчник адвоката, адвокат, член Наглядової ради.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»