ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная инфромация об обществе 27.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   27.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №83 (2337) Вiдомостi НКЦПФР 29.04.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет 29.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2016 звільнено Головний бухгалтер Савiнська Ольга Григорiвна   0
Зміст інформації:
Наказом Голови правлiння 27.04.2016 р. звiльнено Головного бухгалтера Савiнську Ольгу Григорiвну. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткої в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): за власним бажанням на пiдставi заяви про звiльнення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 8 мiсяцiв.
27.04.2016 припинено повноваження член Правлiння Савiнська Ольга Григорiвна   0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради 27.04.2016 р. припинено повноваження члена Правлiння Савiнської Ольги Григорiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): за власним бажанням на пiдставi заяви про складання повноважень члена Правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 7 мiсяцiв. На посаду нiкого не призначено.
27.04.2016 призначено Головний бухгалтер Колiсник Наталiя Аанатолiївна   0
Зміст інформації:
Наказом Голови правлiння 27.04.2016 р.Колiсник Наталiю Аанатолiївну призначено Головним бухгалтером з 28.04.2016 р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткої в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): звiльнення головного бухгалтера. Строк, на який призначено особу - до звiльнення або переведення на iншу посаду/роботу. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера з податкового облiку i звiтностi.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»