ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная информация об обществе 05.07.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Закарлюка Олег Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

05.07.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Код за ЄДРПОУ

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

l.hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.07.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

05.07.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

 

1

2

3

4

5

 

1

05.07.2016

579

1120761

0.005

 

Зміст інформації:

 

05.07.2016 року Наглядовою радою ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iстотнi умови правочину: (1) предмет правочину: купiвля ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» у посадової особи органу товариства – члена Правлiння Кравинського Дмитра Григоровича частки у Статутному капiталi (корпоративних прав) ТОВ «Саноіл - Транс» у розмiрi 24,5%; (2) ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 579310,10 грн., що визначена експертом ПП «Консалтингова фiрма «Експоком» (код за ЄДРПОУ 33528116 ); (3) вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1120761 тис.грн.; (4) спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,005%; (5) Iншi iстотнi умови правочину: строк виконання зобов’язань – 5 робочих днiв з дня укладення договору купiвлi – продажу.

 

2

05.07.2016

579

1120761

0.005

 

 

 

Зміст інформації:

 

05.07.2016 року Наглядовою радою ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iстотнi умови правочину: (1) предмет правочину: купiвля ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» у посадової особи органу товариства – члена Наглядової ради Дояра Євгенiя Володимировича частки у Статутному капiталi (корпоративних прав) ТОВ «Саноіл - Транс» у розмiрi 24,5%; (2) ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 579310,10 грн., що визначена експертом ПП «Консалтингова фiрма «Експоком» (код за ЄДРПОУ 33528116 ); (3) вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1120761 тис.грн.; (4) спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,005%; (5) Iншi iстотнi умови правочину: строк виконання зобов’язань – 5 робочих днiв з дня укладення договору купiвлi – продажу.

 

3

05.07.2016

579

1120761

0.005

 

 

 

Зміст інформації:

 

05.07.2016 року Наглядовою радою ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iстотнi умови правочину: (1) предмет правочину: купiвля ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» у посадової особи органу товариства – члена Наглядової ради Фесенка Олександра Миколайовича частки у Статутному капiталi (корпоративних прав) ТОВ «Саноіл - Транс» у розмiрi 24,5%; (2) ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 579310,10 грн., що визначена експертом ПП «Консалтингова фiрма «Експоком» (код за ЄДРПОУ 33528116 ); (3) вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1120761 тис.грн.; (4) спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,005%; (5) Iншi iстотнi умови правочину: строк виконання зобов’язань – 5 робочих днiв з дня укладення договору купiвлi – продажу.

 

4

05.07.2016

579

1120761

0.005

 

 

 

Зміст інформації:

 

05.07.2016 року Наглядовою радою ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Iстотнi умови правочину: (1) предмет правочину: купiвля ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» у посадової особи органу товариства – члена Правлiння Крилова Дениса Валерiйовича частки у Статутному капiталi (корпоративних прав) ТОВ «Саноіл - Транс» у розмiрi 24,5%; (2) ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 579310,10 грн., що визначена експертом ПП «Консалтингова фiрма «Експоком» (код за ЄДРПОУ 33528116 ); (3) вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1120761 тис.грн.; (4) спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 0,005%; (5) Iншi iстотнi умови правочину: строк виконання зобов’язань – 5 робочих днiв з дня укладення договору купiвлi – продажу.

 

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»