ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная информация об обществе 09.08.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Закарлюка Олег Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

10.08.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Код за ЄДРПОУ

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

l.hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

09.08.2016

375000

1120761

33.5

Зміст інформації:

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 09.08.2016 року; назва уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова рада ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» (рішення приймалось на підставі рішення Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з відповідним предметом від 08.04.2016 р.); предмет правочину - отримання товариством у банківської установи грошових коштiв у якостi кредиту (кредитної лiнiї);ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 375 000 тис.грн. (або еквiвалент цiєї суми в доларах США);вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1120761 тис.грн.;спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 33.5;

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»