ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная информация об обществе 10.08.2016

Титульнийаркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджуюідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

ЗакарлюкаОлег Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

11.08.2016

(дата)

 

Особливаінформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчнеакцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонернетовариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Код за ЄДРПОУ

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

l.hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.08.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

ВiдомостiНКЦПФР

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомостіпро прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринковавартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартістьактивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношенняринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

10.08.2016

466903.2

1120761

41.7

Змістінформації:

дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину – 10.08.2016 року; назва уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова рада ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» (рiшення приймалось на пiдставi рiшення Загальних зборiв про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з вiдповiдним предметом вiд 08.04.2016 р.); предмет правочину – передача в заставу банкiвськiй установi рухомого майна належного товариству; ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 466903,2тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1120761 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 41,7;

 

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»