ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная информация об обществе 15.09.2016

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   16.09.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.09.2016
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 178 (2432) Вiдомостi НКЦПФР 19.09.2016
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет 21.09.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.09.2016 обрано Голова Правлiння Закарлюка Олег Васильович   0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016 р. Закарлюку Олега Васильовича обрано (призначено) Головою Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку iз закiнченням 16.09.2016 року строку повноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2016 року до 15.09.2017 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова правлiння. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).
15.09.2016 обрано член Правлiння Кравинський Дмитро Григорович   0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 15.09.2016 р. Кравинського Дмитра Григоровича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку iз закiнченням 16.09.2016 року строку повноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2016 року до 15.09.2017 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по закупкам, директор комерцiйний, голова правлiння, член правлiння. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).
15.09.2016 обрано член Правлiння Шкабарня Вiталiй Вiкторович   0.00

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»