ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная информация об обществе 02.03.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   27.02.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.02.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №№41(2546) Вiдомостi НКЦПФР 01.03.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет 02.03.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 20.02.2017 24.02.2017 von Sass AG CH-170.3.009.456-0 93.3886 93.3886
Зміст інформації:
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Пологiвський ОЕЗ" станом на 20.02.2017 р., отриманого 24.02.2017 р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", у акцiонера von Sass AG (мiсцезнаходження: Швейцарiя, Baarerstrasse - 137, Zug, 6302 iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру: CH-170.3.009.456-0) розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй складає: 93,3886% (попереднi данi 93,3886%), а в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає: 97,2206% (попереднi данi 97,2485%). Розмiр пакета акцiй не змiнювався, змiна частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй вiдбулася за рахунок змiни загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»