ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 15.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   15.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №74(2579) Вiдомостi НКЦПФР 19.04.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет 20.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 11.04.2017 14.04.2017 von Sass AG CH-170.3.009.456-0 93.3886 93.3886
Зміст інформації:
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Пологiвський ОЕЗ" станом на 11.04.2017 р., отриманого 14.04.2017 р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", у акцiонера von Sass AG (мiсцезнаходження: Швейцарiя, Baarerstrasse - 137, Zug, 6302 iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру: CH-170.3.009.456-0) розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй складає: 93,3886% (попереднi данi 93,3886%), а в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає: 97,2158% (попереднi данi 97,2206%). Розмiр пакета акцiй не змiнювався, змiна частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй вiдбулася за рахунок змiни загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»