ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 15.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   15.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №74(2579) Вiдомостi НКЦПФР 19.04.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет 20.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Новiков Леонiд Миколайович   0.0012
Зміст інформації:
15.04.2017 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Новiкова Леонiда Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
15.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Сiтнiков Нiколай (Sitnikov Nikolay)   0.0403
Зміст інформації:
15.04.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0403% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
15.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Вiльнит Сергiй Петрович   2.0602
Зміст інформації:
15.04.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Вiльнит Сергiя Петровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 2,0602% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
15.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Фесенко Олександр Миколайович   0.0006
Зміст інформації:
15.04.2017 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Фесенка Олександра Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
15.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Дояр Євгенiй Володимирович   0.1390
Зміст інформації:
15.04.2016 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Дояра Євгенiя Володимировича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1390% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): припинення повноважень посадової особи без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
15.04.2017 обрано голова Наглядової ради Новiков Леонiд Миколайович   0.0012
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. Новiкова Леонiда Миколайовича обрано членом Наглядової ради, рiшенням Наглядової ради 15.04.2017 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 0,0012% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
15.04.2017 обрано член Наглядової ради Сiтнiков Нiколай (Sitnikov Nikolay)   0.0403
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay) обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 0,0403% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор, директор, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
15.04.2017 обрано член Наглядової ради Вiльнит Сергiй Петрович   2.0602
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. Вiльнит Сергiя Петровича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 2,0602% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3(три роки). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансовий, директор з економiки, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
15.04.2017 обрано член Наглядової ради Фесенко Олександр Миколайович   0.0006
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. Фесенка Олександра Миколайовича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 0,0006% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
15.04.2017 обрано член Наглядової ради Дояр Євгенiй Володимирович   0.1390
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. Дояра Євгенiя Володимировича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 0,1390% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного управлiння, член Правлiння, помiчник адвоката, адвокат, член Наглядової ради.Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.
15.04.2017 припинено повноваження голова Ревiзiйної комiсiї Хасанова Олена Тораджанiвна   0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Хасанової Олени Тораджанiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
15.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Алєксєєва Тетяна Євгенiвна   0.0006
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Алєксєєвої Тетяни Євгенiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
15.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Корнєєва Юлiя Олегiвна   0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Корнєєвої Юлiї Олегiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
15.04.2017 обрано голова Ревiзiйної комiсiї Алєксєєва Тетяна Євгенiвна   0.0006
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. Алєксєєву Тетяну Євгенiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї, рiшенням Ревiзiйної комiсiї 15.04.2017 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера, член Ревiзiйної комiсiї.
15.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Захарова Олена Леонiдiвна   0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. Захарову Олену Леонiдiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, директор фiнансовий, заступник директора фiнансового.
15.04.2017 обрано член Ревiзiйної комiсiї Квасова Олена Володимирiвна   0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 15.04.2017 р. Квасову Олену Володимирiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»