ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 15.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   15.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2017
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №74(2579) Вiдомостi НКЦПФР 19.04.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://mezpology.zp.ua/ в мережі Інтернет 20.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.04.2017 13432105 1657794 810.2
Зміст інформації:
15.04.2017 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про надання попередньої згоди на неодноразове вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на) одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, а також на неодноразове вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких значних правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних правочинiв. Гранична вартiсть (сума) кожного iз вказаних значних правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 50 (п’ятдесяти) мiльйонiв доларiв США за курсом Нацiонального банку України на дату вчинення зазначених значних правочинiв, а строк дiї кожного з таких значних правочинiв не повинен перевищувати 10 (десяти) рокiв.
Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного iз таких значних правочинiв, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мiльйонiв доларiв США.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв визначена за курсом НБУ (станом на 14.04.2017 р.): 13432105 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1657794 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 810,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 467251. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 455464. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"-455464, "проти"-0.
2 15.04.2017 13432105 1657794 810.2
Зміст інформації:
15.04.2017 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення: про надання попередньої згоди на неодноразове вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на) придбання або вiдчуження Товариством зерна (рiзних видiв зернових та/або олiйних культур) та/або продуктiв його переробки (рiзних видiв олiї та/або рiзних видiв макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорiв поставки, купiвлi-продажу, комiсiї, а також на неодноразове вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких значних правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних правочинiв.
Гранична вартiсть (сума) кожного iз вказаних значних правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 9 (дев’яти) мiльйонiв доларiв США за курсом Нацiонального банку України на дату вчинення зазначених значних правочинiв, а строк дiї кожного з таких значних правочинiв не повинен перевищувати 5 (п’яти) рокiв. Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного iз таких значних правочинiв, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мiльйонiв доларiв США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рiшення будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких значних правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних правочинiв.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв визначена за курсом НБУ (станом на 14.04.2017 р.): 13432105 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1657794 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 810,2%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 467251. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 455464. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"-455464, "проти"-0.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»