ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. 15.04.2017

Шановний акціонер Товариства!

 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома підсумки голосування на чергових Загальних зборах Приватногоакціонерного товариства«Пологівський олійноекстракційний завод» (надалі - Товариство), які відбулися               15 квітня 2017 року (надалі – Загальні збори), а саме:

 

1 По першому питанню порядку денного:«Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«На час проведення цих Загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 5 (п’яти) осіб, по персональному складу: 1) Заворотинська Раїса Михайлівна – голова комісії; 2) Рощупкін Сергій Вікторович – секретар комісії; 3) Лемішко Сергій Іванович – член комісії; 4) Близнюк Олена В’ячеславівна - член  комісії;  5) Мозгова Аліна Анатоліївна - член комісії».

 

2 По другому питанню порядку денного: «Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Затвердити  наступний порядок проведення Загальних зборів:

- для оголошення інформації з першого – вісімнадцятого питань порядку денного Загальних зборів  доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акціонерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення порядку денного лічильній комісії виділити до             5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви та закінчити за 3 години 30 хвилин;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам  Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію.

- голосування по першому – дев’ятому, одинадцятому – тринадцятому, п’ятнадцятому - вісімнадцятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;

- голосування по десятому та чотирнадцятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування (крім питань, по яким голосування проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування);

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів Товариства (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах».

 

3 По третьому  питанню порядку денного:«Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт Правління Товариства за 2016 рік затвердити.

2 Визнати роботу Правління Товариства у 2016 році задовільною».

 

4 По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною».

 

5 По п’ятому питанню порядку денного: «Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити.

2 Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

3 Висновки Ревізійної комісії, підготовлені за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 фінансового року, затвердити.

4 Визнати роботу Товариства в 2016 році задовільною».

 

6 По шостому питанню порядку денного: «Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), який включає в себе:

1.1 Консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці) у складі звіту про фінансовий стан, звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів, приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

1.2 Фінансову звітність Товариства у складі балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2016 рік у вигляді збитків у розмірі                     16892 тис. грн.».

 

7 По сьомому питанню порядку денного: «Про розподіл (покриття) збитків Товариства»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Збитки Товариства в розмірі 16892 тис. грн., отримані за підсумками роботи у 2016 році, розподілити (покрити) за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

2 Дивіденди за наслідками роботи Товариства  у 2016 році не виплачувати».

 

8 По восьмому питанню порядку денного: «Про затвердження стратегії розвитку та основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Затвердити стратегію розвитку та основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік».

 

9 По дев’ятому  питанню порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 

2 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та  вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

 

10 По десятому  питанню порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Загальними зборами Товариства:

1 Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

1) Новікова Леоніда Миколайовича.

2) Сітнікова Ніколая (Sitnikov Nikolay).

3) Вільнит Сергія Петровича.

4) Фесенка Олександра Миколайовича.

5) Дояра Євгенія Володимировича.

2 Шляхом кумулятивного голосування обрано повний (загальний) кількісний склад Наглядової ради Товариства, а відтак, відповідно до приписів частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства є такою, що сформована повністю.

 

11 По одинадцятому питанню порядку денного: «Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Наглядової ради Товариства».

 

12 По дванадцятому  питанню порядку денного: «Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Встановити, що виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на платній основі. Затвердити умови оплатного цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Встановити, що розмір щорічної винагороди Голови Наглядової ради Товариства складає 2 % (два відсотки) від чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами фінансово – господарської діяльності у попередньому фінансовому році. Встановити, що Голова Наглядової ради самостійно обирає форму відносин між ним та Товариством (цивільно-правовий договір чи контракт).

2 Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі. Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

3 Затвердити кошторис оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради Товариства (додається).

4 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства».

 

13 По тринадцятому  питанню порядку денного: «Про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісіїТовариства, а саме: Хасанової Олени Тораджанівни (Голова Ревізійної комісії), Алєксєєвої Тетяни Євгенівни, Корнєєвої Юлії Олегівни».

 

14 По чотирнадцятому  питанню порядку денного: «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Загальними зборами Товариства:

1 Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

1) Алєксєєву Тетяну Євгенівну,

2) Захарову Олену Леонідівну,

3) Квасову Олену Володимирівну.

2 Шляхом кумулятивного голосування обрано повний (загальний) кількісний склад Ревізійної комісії Товариства, а відтак відповідно до приписів частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» Ревізійна комісія Товариства є такою, що сформована повністю.

 

15 По п’ятнадцятому  питанню порядку денного: «Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Встановити строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Ревізійної комісії Товариства».

 

16 По шістнадцятому  питанню порядку денного: «Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства»

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладатися Товариством з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, а також визначити уповноважену особу на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства».

 

17 По сімнадцятому питанню порядку денного: «Про попереднє схвалення (про попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів».

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством(надати попередню згоду на вчиненняТовариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 50 (п’ятдесяти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10  (десяти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США.Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

 

18 По вісімнадцятому питанню порядку денного: «Про попереднє схвалення(попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів».

Загальними зборами 455464 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 97,48% від загальної кількості голосуючих (простих) акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорів поставки, купівлі-продажу, комісії. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 9 (дев’яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 5  (п’яти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями)  визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

 

Голова Правління Товариства      О.В. Закарлюка

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»