ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Осбенная информация об обществе от 11.09.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Закарлюка Олег Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

12.09.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Код за ЄДРПОУ

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

l.hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.09.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№173(2678) Вiдомостi НКЦПФР

13.09.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

13.09.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.09.2017

обрано

Голова Правлiння

Закарлюка Олег Васильович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 11.09.2017 р. Закарлюку Олега Васильовича обрано (призначено) Головою Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку iз закiнченням 15.09.2017 року строку повноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2017 року до 15.09.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова правлiння. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

11.09.2017

обрано

член Правлiння

Кравинський Дмитро Григорович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 11.09.2017 р. Кравинського Дмитра Григоровича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку iз закiнченням 15.09.2017 року строку повноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2017 року до 15.09.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по закупкам, директор комерцiйний, голова правлiння, член правлiння. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

11.09.2017

обрано

член Правлiння

Шкабарня Вiталiй Вiкторович

 

0.0006

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 11.09.2017 р. Шкабарню Вiталiя Вiкторовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку iз закiнченням 15.09.2017 року строку повноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2017 року до 15.09.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер, начальник управлiння з приймання та пiдготовки до переробки насiння соняшника, член правлiння. Володiє 0,0006% акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

11.09.2017

обрано

член Правлiння

Крилов Денис Валерiйович

 

0.0884

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 11.09.2017 р. Крилова Дениса Валерiйовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання у звязку iз закiнченням 15.09.2017 року строку повноважень чинного складу Правлiння. Строк, на який призначено особу - з 16.09.2017 року до 15.09.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, член правлiння. Володiє 0,0884% акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»