ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Осбенная информация об обществе от 14.03.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Закарлюка Олег Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

14.03.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Код за ЄДРПОУ

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

l.hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.03.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

52(2805) Вiдомостi НКЦПФР

16.03.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

19.03.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

13.03.2018

von Sass AG

CH-170.3.009.456-0

93.3886

93.3886

Зміст інформації:

Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "Пологiвський ОЕЗ" станом на 01.03.2018 р., отриманого 13.03.2018 р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", у акцiонера von Sass AG (мiсцезнаходження: Швейцарiя, Baarerstrasse - 137, Zug, 6302 iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру: CH-170.3.009.456-0) розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiн складає: 93,3886% (до змiн 93,3886%), а в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiн складає: 97,1886% (до змiн 97,2206%). Розмiр пакета акцiй не змiнювався, змiна частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй вiдбулася за рахунок змiни загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»