ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 25.04.2018 р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   20.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 78(2831) Вiдомостi НКЦПФР 24.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці mezpology.zp.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 20.04.2018 13112981.5 1807952 725.3
Зміст інформації:
20.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на) одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки. Гранична вартiсть (сума) кожного iз вказаних значних правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 50 (п’ятдесяти) мiльйонiв доларiв США за курсом Нацiонального банку України на дату вчинення зазначених значних правочинiв, а строк дiї кожного з таких значних правочинiв не повинен перевищувати 10 (десяти) рокiв (далi по тексту рiшення з цього питання порядку денного – Значнi Правочини). Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних Значних Правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного iз таких Значних Правочинiв, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мiльйонiв доларiв США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рiшення будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв.
2 Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження визначати всi та будь-якi умови таких Значних Правочинiв, а також будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв.
3 Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати осiб, якi будуть дiяти вiд iменi Товариства при вчиненнi (пiдписаннi) таких Значних Правочинiв, а також будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв».
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв визначена за курсом НБУ (станом на 20.04.2018 р.): 13112981.5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1807952 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 725,3%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 467382. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 465669. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"-465669, "проти"-0.
2 20.04.2018 13112981.5 1807952 725.3
Зміст інформації:
20.04.2018 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення: 1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на) придбання або вiдчуження Товариством зерна (рiзних видiв зернових та/або олiйних культур) та/або продуктiв його переробки (рiзних видiв олiї та/або рiзних видiв макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорiв поставки, купiвлi-продажу, комiсiї. Гранична вартiсть (сума) кожного iз вказаних значних правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 9 (дев’яти) мiльйонiв доларiв США за курсом Нацiонального банку України на дату вчинення зазначених значних правочинiв, а строк дiї кожного з таких значних правочинiв не повинен перевищувати 5 (п’яти) рокiв (далi по тексту рiшення з цього питання порядку денного – Значнi Правочини). Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних Значних Правочинiв (з усiма можливими змiнами та доповненнями) визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного iз таких Значних Правочинiв, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мiльйонiв доларiв США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рiшення будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв.
2 Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження визначати всi та будь-якi умови таких Значних Правочинiв, а також будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв.
3 Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати осiб, якi будуть дiяти вiд iменi Товариства при вчиненнi (пiдписаннi) таких Значних Правочинiв, а також будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких Значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких Значних Правочинiв».
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв визначена за курсом НБУ (станом на 20.04.2018 р.): 13112981.5 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1807952 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 725,3%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 467382. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 465669. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"-465669, "проти"-0.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»