ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 25.04.2018 р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Закарлюка Олег Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   20.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ
00384147
5. Міжміський код та телефон, факс
06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адреса
l.hizhnya@mezpology.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 78(2831) Вiдомостi НКЦПФР 24.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці mezpology.zp.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2018 припинено повноваження голова Ревiзiйної комiсiї Алєксєєва Тетяна Євгенiвна   0.0006
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Алєксєєвої Тетяни Євгенiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
20.04.2018 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Захарова Олена Леонiдiвна   0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Захарової Олени Леонiдiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
20.04.2018 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Квасова Олена Володимирiвна   0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Квасової Олени Володимирiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.
20.04.2018 обрано голова Ревiзiйної комiсiї Захарова Олена Леонiдiвна   0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. Захарову Олену Леонiдiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї, рiшенням Ревiзiйної комiсiї 20.04.2018 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, директор фiнансовий, заступник директора фiнансового, член Ревiзiйної комiсiї.
20.04.2018 обрано член Ревiзiйної комiсiї Соломонова Лiлiя Василiвна   0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. Соломонову Лiлiю Василiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, фiнансовий директор.
20.04.2018 обрано член Ревiзiйної комiсiї Квасова Олена Володимирiвна   0.0002
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв Товариства 20.04.2018 р. Квасову Олену Володимирiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, член Ревiзiйної комiсiї.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»