ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная информация об обществе от 04.09.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Закарлюка Олег Васильович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

04.09.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Код за ЄДРПОУ

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

l.hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.09.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

170 (2923) Вiдомостi НКЦПФР

06.09.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

06.09.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.09.2018

припинено повноваження

Голова Правлiння

Закарлюка Олег Васильович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. припинено повноваження голови Правлiння Закарлюки Олега Васильовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

03.09.2018

припинено повноваження

член Правлiння

Кравинський Дмитро Григорович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. припинено повноваження члена Правлiння Кравинського Дмитра Григоровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

03.09.2018

припинено повноваження

член Правлiння

Шкабарня Вiталiй Вiкторович

 

0.0006

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. припинено повноваження члена Правлiння Шкабарнi Вiталiя Вiкторовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0.0006% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

03.09.2018

припинено повноваження

член Правлiння

Крилов Денис Валерiйович

 

0.1012

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. припинено повноваження члена Правлiння Крилова Дениса Валерiйовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,1012% в статутному капiталi емiтента. Пiдстава (обґрунтування змiн): Рiшення Наглядової ради про припининення повноважень (вiдкликання) Голови i членiв Правлiння ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

03.09.2018

обрано

Голова Правлiння

Закарлюка Олег Васильович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. Закарлюку Олега Васильовича обрано (призначено) Головою Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припинення повноважень поперенього складу. Строк, на який призначено особу - з 04.09.2018 року до 31.12.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова правлiння. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

03.09.2018

обрано

член Правлiння

Кравинський Дмитро Григорович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. Кравинського Дмитра Григоровича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припинення повноважень поперенього складу. Строк, на який призначено особу - з 04.09.2018 року до 31.12.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по закупкам, директор комерцiйний, голова правлiння, член правлiння. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

03.09.2018

обрано

член Правлiння

Шкабарня Вiталiй Вiкторович

 

0.0006

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. Шкабарню Вiталiя Вiкторовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу. Строк, на який призначено особу - з 04.09.2018 року до 31.12.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер, начальник управлiння з приймання та пiдготовки до переробки насiння соняшника, директор технiчний, член правлiння. Володiє 0,0006% акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

03.09.2018

обрано

член Правлiння

Крилов Денис Валерiйович

 

0.1012

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. Крилова Дениса Валерiйовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу. Строк, на який призначено особу - з 04.09.2018 року до 31.12.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор, директор фiнансовий, член правлiння. Володiє 0,1012% акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства).

03.09.2018

обрано

член правлiння

Плохий Володимир Максимович

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 03.09.2018 р. Плохого Володимира Максимовича обрано (призначено) членом Правлiння. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Правлiння у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього складу. Строк, на який призначено особу - з 04.09.2018 року до 31.12.2018 року (включно). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник слiдчого управлiння прокуратури областi: начальник управлiння процессуального керiвництва у кримiнальних провадженнях прокуратури областi; начальник вiддiлу нагляду за додержанням законiв органами внутрiшнiх справ при провадженнi досудового розслiдування злочинiв проти життя та пiдтриманням державного обвинувачення управлiння нагляду за додержанням законiв у кримiнальному провадженнi прокуратури областi, начальник вiддiлу нагляду за додержанням законiв при розслiдуваннi злочинiв проти життя управлiння нагляду у кримiнальному провадженнi прокуратури областi. Не володiє пакетом акцiй Товариства (часткою в статутному капiталi Товариства)

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»