ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Особенная информация об обществе от 16.11.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

т.в.о. Голови Правлiння

 

 

 

Крилов Денис Валерiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

16.11.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

70600, Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00384147

5. Міжміський код та телефон, факс

06165, 2-37-22 2-30-21

6. Електронна поштова адреса

l.hizhnya@mezpology.zp.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.11.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№223(2976) Вiдомостi НКЦПФР

21.11.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://mezpology.zp.ua/

в мережі Інтернет

22.11.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.11.2018

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Новiков Леонiд (Novikov Leonid)

 

0.0012

Зміст інформації:

16.11.2018 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Новiкова Леонiда (Novikov Leonid). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0012% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв.

16.11.2018

припинено повноваження

член Наглядової ради

Сiтнiков Нiколай (Sitnikov Nikolay)

 

0.0403

Зміст інформації:

16.11.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay). Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0403% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ» Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв.

16.11.2018

припинено повноваження

член Наглядової ради

Вiльнит Сергiй Петрович

 

2.0602

Зміст інформації:

16.11.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Вiльнит Сергiя Петровича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 2,0602% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв.

16.11.2018

припинено повноваження

член Наглядової ради

Фесенко Олександр Миколайович

 

0.0006

Зміст інформації:

16.11.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Фесенка Олександра Миколайовича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0006% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв.

16.11.2018

припинено повноваження

член Наглядової ради

Дояр Євгенiй Володимирович

 

0.2257

Зміст інформації:

16.11.2018 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Дояра Євгенiя Володимировича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,2257% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): рiшення Загальних зборiв про припининення повноважень (вiдкликання) членiв Наглядової ради ПрАТ «Пологiвський ОЕЗ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк 7 мiсяцiв.

16.11.2018

обрано

голова Наглядової ради

Новiков Леонiд (Novikov Leonid)

 

0.0012

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Новiкова Леонiда (Novikov Leonid) обрано членом Наглядової ради, рiшенням Наглядової ради 16.11.2018 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 0,0012% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.

16.11.2018

обрано

член Наглядової ради

Сiтнiков Нiколай (Sitnikov Nikolay)

 

0.0403

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Сiтнiкова Нiколая (Sitnikov Nikolay) обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 0,0403% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор, директор, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.

16.11.2018

обрано

член Наглядової ради

Вiльнит Сергiй Петрович

 

2.0602

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Вiльнит Сергiя Петровича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 2,0602% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3(три роки). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор фiнансовий, директор з економiки, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.

16.11.2018

обрано

член Наглядової ради

Фесенко Олександр Миколайович

 

0.0006

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Фесенка Олександра Миколайовича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 0,0006% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.

16.11.2018

обрано

член Наглядової ради

Дояр Євгенiй Володимирович

 

0.2257

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Дояра Євгенiя Володимировича обрано членом Наглядової ради. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, є акцiонером Товариства (володiє 0,2257% в статутному капiталi), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Наглядової ради. Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник директора, начальник юридичного управлiння, член Правлiння, помiчник адвоката, адвокат, член Наглядової ради. Не є представником акцiонера або групи акцiонерiв, не є незалежним директором.

16.11.2018

припинено повноваження

голова Ревiзiйної комiсiї

Захарова Олена Леонiдiвна

 

0.0002

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Захарової Олени Леонiдiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 7 мiсяцiв.

16.11.2018

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Квасова Олена Володимирiвна

 

0.0002

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Квасової Олени Володимирiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 7 мiсяцiв.

16.11.2018

припинено повноваження

член Ревiзiйної комiсiї

Соломонова Лiлiя Василiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Соломонової Лiлiї Василiвни. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Пiдстава (обґрунтування змiн): дострокове припинення повноважень за рiшенням зальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 7 мiсяцiв.

16.11.2018

обрано

голова Ревiзiйної комiсiї

Захарова Олена Леонiдiвна

 

0.0002

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Захарову Олену Леонiдiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї, рiшенням Ревiзiйної комiсiї 16.11.2018 р. обрано її головою. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, володiє 0,0002% в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, директор фiнансовий, заступник директора фiнансового, член Ревiзiйної комiсiї, голова Ревiзiйної комiсiї.

16.11.2018

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Хасанова Олена Тораджанiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Хасанову Олену Тораджанiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора комерцiйного, член Ревiзiйної комiсiї.

16.11.2018

обрано

член Ревiзiйної комiсiї

Соломонова Лiлiя Василiвна

 

0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв Товариства 16.11.2018 р. Соломонову Лiлiю Василiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава (обґрунтування змiн): обрання персонального складу Ревiзiйної комiсiї. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, фiнансовий директор, член Ревiзiйної комiсiї.

Информация о предприятии

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»