ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Шановний акціонер ПрАТ «Пологівський ОЕЗ»!

Відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Приватногоакціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод» (надалі - Товариство), які відбулися 16 листопада2018 року (надалі – Загальні збори), а саме:

1 По першому питанню порядку денного:Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства:

Загальними зборами 468409 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,78% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«На час проведення цих Загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 5 (п’яти) осіб, по персональному складу: Рощупкін Сергій Вікторович – голова комісії, Мозгова Аліна Анатоліївна – секретар комісії, Близнюк Олена Вячеславівна, Кучмій Карина Юріївна, Бірюков Ігор Володимирович – члени  комісії».

2 По другому питанню порядку денного: Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства:

Загальними зборами 468409 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,78% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Затвердити  наступний порядок проведення Загальних зборів:

- для оголошення інформації з першого – десятого питань порядку денного Загальних зборів  доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акціонерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення порядку денного лічильній комісії виділити до 5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви та закінчити за 2 години 30 хвилин;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам  Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію.

- голосування по першому – третьому, п’ятому - шостому та восьмому – десятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;

- голосування по четвертому та сьомому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування (крім питань, по яким голосування проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування);

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів Товариства (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах».

3 По третьому  питанню порядку денного: Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства:

Загальними зборами 468409 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,78% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

1) Новікова Леоніда (NovikovLeonid) - Голови Наглядової ради.

2) Сітнікова Ніколая (Sitnikov Nikolay).

3) Вільнит Сергія Петровича.

4) Фесенка Олександра Миколайовича.

5) Дояра Євгенія Володимировича».

4 По четвертому питанню порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства:

Загальними зборами Товариства  Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: 1) Новікова Леоніда (NovikovLeonid), Сітнікова Ніколая (Sitnikov Nikolay),  Вільнит Сергія Петровича,  Фесенко Олександра Миколайовича, Дояра Євгенія Володимировича.

5 По п’ятому  питанню порядку денного: Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договору та контракту, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договору або контракту з Головою Наглядової ради та цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства:

Загальними зборами 468409 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,78% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Наглядової ради Товариства.

2 Встановити, що виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на платній основі.

Встановити, що розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства з урахуванням податків та інших загальнообов’язкових платежів становить 93 167,70 грн. (дев’яносто три тисячі сто шістдесят сім гривень 70 копійок). Відповідно до приписів Податкового кодексу України під час виплати щомісячної винагороди Голові Наглядової ради, до такого доходу буде застосована ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 % та ставка військового збору у розмірі 1,5 %.

Розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства без врахування податків та інших загальнообов’язкових платежів становить 75000,00 грн. (сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок). У випадку зміни ставок податків та/або інших загальнообов’язкових платежів, Товариство самостійно здійснює перерахунок розміру щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства із забезпеченням фактичної виплати такої винагороди Голові Наглядової ради Товариства у розмірі 75000,00 грн. (сімдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок).

Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства самостійно обирає форму відносин між ним та Товариством (цивільно-правовий договір або контракт).

3 Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі. Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

4 Затвердити кошторис оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради Товариства (додається).

5 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір або контракт з Головою Наглядової ради Товариства та  цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства».

6 По шостому  питанню порядку денного: Про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства:

Загальними зборами 468409 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,78% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісіїТовариства, а саме: Захарової Олени Леонідівни (Голови Ревізійної комісії), Квасової Олени Володимирівни, Соломонової Лілії Василівни».

7 По сьомому  питанню порядку денного: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства:

Загальними зборами Товариства: 1 Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб: Захарову Олену Леонідівну; Хасанову Олену Тораджанівну; Соломонову Лілію Василівну.

8 По восьмому питанню порядку денного: Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов договорів (контрактів), які будуть укладатись з членами Ревізійної комісії Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства:

Загальними зборами 468409 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,78% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Встановити строк повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Ревізійної комісії Товариства.

2 Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладатися Товариством з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, а також визначити уповноважену особу на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства».

9 По дев’ятому  питанню порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства:

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 

2 Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та  вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

10 По десятому  питанню порядку денного: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товаристваі Положення про Правління Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень:

Загальними зборами 468409 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,78% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, що додається.

2 Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції, що додається».

 

 

Т.в.о. Голови Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» Д.В. Крилов

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»