ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

До уваги акціонерів приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»!

файл для завантаження

До уваги акціонерів

приватного акціонерного товариства«Пологівський олійноекстракційний завод»!

 

Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (надалі – Товариство), повідомляє про те, що 19квітня 2019року об11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань) відбудуться чергові  (річні) Загальні збори Товариства (надалі – Загальні збори).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 19 квітня 2019 року з  09 години              15 хвилин  до 10 години 15 хвилин на 1-му поверсі адміністративної будівлі Товариства (у приміщенні прохідної), що знаходиться за адресою: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде складений станом на 24 годину 15 квітня 2019 року.

 

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів:

1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2 Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

3 Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5 Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

6 Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік.

7 Про визначення порядку покриття збитків Товариства.

8 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

9 Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

10 Про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.  Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

11 Про скасування  Положення про Ревізійну комісію Товариства.

12 Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.

13 Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

14 Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договору  та контракту, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договору або контракту з Головою Наглядової ради та цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

15 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

16 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

По першому питанню порядку денного:  «На час проведення цих Загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 5 (п’яти) осіб, по персональному складу: Рощупкін Сергій Вікторович – голова комісії, Мозгова Аліна Анатоліївна – секретар комісії, Близнюк Олена Вячеславівна, Кучмій Карина Юріївна, Бірюков Ігор Володимирович – члени  комісії».

По другому питанню порядку денного: «Затвердити  наступний порядок проведення Загальних зборів:

- для оголошення інформації з першого – шістнадцятого питань порядку денного Загальних зборів  доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акціонерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення порядку денного лічильній комісії виділити до  5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам  Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;

- голосування по першому – дванадцятому, чотирнадцятому - шістнадцятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;

- голосування по тринадцятому питанню порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування (крім питання, по якому  голосування проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування);

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів Товариства (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах».

По третьому питанню порядку денного:«1 Звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити.

2 Визнати роботу Правління Товариства у 2018 році задовільною».

По четвертому питанню порядку денного: «1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.

3 Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додаються)».

По п’ятому питанню порядку денного: «1 Звіт та висновки Ревізійної комісії, підготовлені за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 фінансового року, затвердити.

2 Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році задовільною.

3 Визнати роботу Товариства в 2018 році задовільною».

По шостому питанню порядку денного:  «1 Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), який включає в себе:

1.1 Консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці) у складі звіту про фінансовий стан, звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів, приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

1.2 Фінансову звітність Товариства у складі балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2018 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2018 рік (за даними фінансової звітності) –збитки у розмірі 25599 тис. грн.».

По сьомому питанню порядку денного: «1 Збитки Товариства в розмірі 25599 тис. грн., отримані за підсумками роботи у 2018 році, розподілити (покрити) за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

2 Дивіденди за наслідками роботи Товариства у 2018 році не виплачувати».

По восьмому питанню порядку денного:«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 

2 Уповноважити т.в.о. Голови Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та  вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

По дев’ятому питанню порядку денного: «1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, що додається.

2 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, що додається.

3 Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції, що додається».

По десятому питанню порядку денного: «1 Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісіїТовариства, а саме: Захарової Олени Леонідівни (Голови Ревізійної комісії), Хасанової Олени Тораджанівни, Соломонової Лілії Василівни.

2 Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства».

По одинадцятому питанню порядку денного: «Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства».

По дванадцятому питанню порядку денного: «Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

1) Новікова Леоніда (Novikov Leonid) - Голови Наглядової ради.

2) Сітнікова Ніколая (Sitnikov Nikolay).

3) Вільнит Сергія Петровича.

4) Фесенка Олександра Миколайовича.

5) Дояра Євгенія Володимировича».

По тринадцятому питанню порядку денного:проект рішення не надається (кумулятивне голосування).

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «1 Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Наглядової ради Товариства.

2 Встановити, що виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на платній основі.

Встановити, що розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства з урахуванням податків та інших загальнообов’язкових платежів становить 111802,00 грн. (сто одинадцять тисяч вісімсот дві  гривні 00 копійок). Відповідно до приписів Податкового кодексу України під час виплати щомісячної винагороди Голові Наглядової ради, до такого доходу буде застосована ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 % та ставка військового збору у розмірі 1,5 %.

Розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства без врахування податків та інших загальнообов’язкових платежів становить 90000,00 грн. (дев’яносто тисяч гривень 00 копійок). У випадку зміни ставок податків та/або інших загальнообов’язкових платежів, Товариство самостійно здійснює перерахунок розміру щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства із забезпеченням фактичної виплати такої винагороди Голові Наглядової ради Товариства у розмірі 90000,00 грн. (дев’яносто тисяч гривень 00 копійок).

Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства самостійно обирає форму відносин між ним та Товариством (цивільно-правовий договір або контракт).

3 Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі. Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

4 Затвердити кошторис оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради Товариства (додається).

5 Уповноважити т.в.о. Голови Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір або контракт з Головою Наглядової ради Товариства та  цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства».

По п’ятнадцятому питанню порядку денного:«1 Надати попередню згоду на вчиненняТовариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 50 (п’ятдесяти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10  (десяти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями)  визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

По шістнадцятому питанню порядкуденного:«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорів поставки, купівлі-продажу, комісії. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 9 (дев’яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 5  (п’яти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями)  визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів  розміщена на власному веб – сайті Товариства: www.mezpology.zp.ua.

 

Станом на 01 березня 2019 року (на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 486 400 (чотириста вісімдесят шість тисяч чотириста) штук, з яких 470871 (чотириста сімдесят тисяч вісімсот сімдесят одна) акція  є голосуючими.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у робочі дні з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (2-й поверх адміністративної будівлі Товариства, кабінет члена Наглядової ради Товариства Дояра  Є.В.), а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення (Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (3-й поверх адміністративної будівлі Товариства, приміщення залу для засідань).

 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) є член Наглядової ради Товариства Дояр Євгеній Володимирович. Телефон для довідок: (06165) 23021.

 

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо Вас про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, а також строк, протягом якого  такі права можуть використовуватися:

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 38. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Згідно з  п. 8 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо Вас про порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю:

Стаття 39. Представництво акціонерів

1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  

 

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів –  паспорт та довіреність, оформлену згідно з законодавством.

 

Т.в.о. Голови Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» Д.В. Крилов

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»