ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»

Шановний акціонер ПрАТ«Пологівський ОЕЗ»!

Відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» доводимо до Вашого відома підсумки голосування на чергових (річних) Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод» (надалі - Товариство), які відбулися 19 квітня 2019 року (надалі – Загальні збори), а саме:

1 По першому питанню порядку денного:Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«На час проведення цих Загальних зборів обрати лічильну комісію у кількості 5 (п’яти) осіб, по персональному складу: Рощупкін Сергій Вікторович – голова комісії, Мозгова Аліна Анатоліївна – секретар комісії, Близнюк Олена Вячеславівна, Кучмій Карина Юріївна, Бірюков Ігор Володимирович – члени  комісії».

2 По другому питанню порядку денного: Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Затвердити  наступний порядок проведення Загальних зборів:

- для оголошення інформації з першого – шістнадцятого питань порядку денного Загальних зборів  доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з кожного проекту рішення порядку денного акціонерам та підрахунку голосів акціонерів з кожного проекту рішення порядку денного лічильній комісії виділити до              5 хв.;

- роботу Загальних зборів організувати без перерви;

- фіксацію ходу Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на Загальні збори не допускати;

- для виступів на Загальних зборах слово надавати лише акціонерам  Товариства або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів тимчасової лічильної комісії або лічильної комісії до початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;

- голосування по першому – дванадцятому, чотирнадцятому - шістнадцятому питанням порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для голосування;

- голосування по тринадцятому питанню порядку денного проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування (крім питання, по якому  голосування проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування);

- голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам Загальних зборів Товариства (власникам голосуючих акцій) під час їх реєстрації для участі у Загальних зборах».

3 По третьому питанню порядку денного: Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт Правління Товариства за 2018 рік затвердити.

2 Визнати роботу Правління Товариства у 2018 році задовільною».

4 По четвертому питанню порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт Наглядової ради Товариства за 2018рік затвердити.

2 Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018році задовільною.

3 Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018рік (додаються)».

5 По п’ятому  питанню порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Звіт та висновки Ревізійної комісії, підготовлені за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 фінансового року, затвердити.

2 Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році задовільною.

3 Визнати роботу Товариства в 2018 році задовільною».

6 По шостому питанню порядку денного: Про затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), який включає в себе:

1.1 Консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці) у складі звіту про фінансовий стан, звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів, приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

1.2 Фінансову звітність Товариства у складі балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2018 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2018 рік (за даними фінансової звітності) – збитки у розмірі 25599 тис. грн.».

7 По сьомому  питанню порядку денного: Про визначення порядку покриття збитків Товариства:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Збитки Товариства в розмірі 25599 тис. грн., отримані за підсумками роботи у                 2018 році, розподілити (покрити) за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.

2 Дивіденди за наслідками роботи Товариства у 2018 році не виплачувати».

8 По восьмому  питанню порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 

2 Уповноважити т.в.о. Голови Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та  вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

9 По дев’ятому  питанню порядку денного:Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції, що додається.

2 Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, що додається.

3 Внести зміни до Положення про Правління Товариства, виклавши його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції, що додається».

10 По десятому  питанню порядку денного: Про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.  Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісіїТовариства, а саме: Захарової Олени Леонідівни (Голови Ревізійної комісії), Хасанової Олени Тораджанівни, Соломонової Лілії Василівни.

2 Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства».

11 По одинадцятому  питанню порядку денного: Про скасування  Положення про Ревізійну комісію Товариства:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства».

12 По дванадцятому  питанню порядку денного: Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

1) Новікова Леоніда (NovikovLeonid) - Голови Наглядової ради.

2) Сітнікова Ніколая (Sitnikov Nikolay).

3) Вільнит Сергія Петровича.

4) Фесенка Олександра Миколайовича.

5) Дояра Євгенія Володимировича».

13 По тринадцятому  питанню порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства:

Загальними зборами Товариства: (1) Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Новікова Леоніда (NovikovLeonid), Вільнит Сергія Петровича, Фесенко Олександра Миколайовича, Дояра Євгенія Володимировича, Хасанову Олену Тораджанівну. (2) Шляхом кумулятивного голосування обрано повний (загальний) кількісний склад Наглядової ради Товариства, а відтак, відповідно до приписів частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства є такою, що сформована повністю.

14 По чотирнадцятому  питанню порядку денного: Про визначення (встановлення) строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договору та контракту, який буде укладатися з Головою Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов цивільно - правових договорів, які будуть укладатись з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання уповноваженої особи на підписання договору або контракту з Головою Наглядової ради та цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Визначити (встановити) строк повноважень членів Наглядової ради Товариства у 3 (три) роки з моменту обрання їх членами Наглядової ради Товариства.

2 Встановити, що виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на платній основі.

Встановити, що розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства з урахуванням податків та інших загальнообов’язкових платежів становить 111802,00 грн. (сто одинадцять тисяч вісімсот дві  гривні 00 копійок). Відповідно до приписів Податкового кодексу України під час виплати щомісячної винагороди Голові Наглядової ради, до такого доходу буде застосована ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 % та ставка військового збору у розмірі 1,5 %.

Розмір щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства без врахування податків та інших загальнообов’язкових платежів становить 90000,00 грн. (дев’яносто тисяч гривень 00 копійок). У випадку зміни ставок податків та/або інших загальнообов’язкових платежів, Товариство самостійно здійснює перерахунок розміру щомісячної винагороди Голови Наглядової ради Товариства із забезпеченням фактичної виплати такої винагороди Голові Наглядової ради Товариства у розмірі 90000,00 грн. (дев’яносто тисяч гривень 00 копійок).

Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається. Затвердити умови контракту, який буде пропонуватися до укладення Товариством з Головою Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства самостійно обирає форму відносин між ним та Товариством (цивільно-правовий договір або контракт).

3 Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі. Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору, який буде укладатися Товариством з членами Наглядової ради Товариства відповідно до проекту, який додається.

4 Затвердити кошторис оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради Товариства (додається).

5 Уповноважити т.в.о. Голови Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір або контракт з Головою Наглядової ради Товариства та  цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства».

15 По п’ятнадцятому  питанню порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Надати попередню згоду на вчиненняТовариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством у будь-яких фізичних та/або юридичних осіб кредитів та/або позик; надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб; страхування майна Товариства; відчуження майна Товариства, що пов’язане із зверненням стягнення на предмет застави та/або іпотеки відповідно до умов зазначених правочинів застави та/або іпотеки. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 50 (п’ятдесяти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 10  (десяти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями)  визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

16 По шістнадцятому  питанню порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів:

Загальними зборами 470094 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, та становить 99,835% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства,  прийнято наступне рішення:

«1 Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення, зокрема, але не виключно, договорів поставки, купівлі-продажу, комісії. Гранична вартість (сума) кожного із вказаних значних правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями), укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, не може перевищувати еквівалент 9 (дев’яти) мільйонів доларів США за курсом Національного банку України на дату вчинення зазначених значних правочинів, а строк дії кожного з таких значних правочинів не повинен перевищувати 5  (п’яти) років (далі по тексту рішення з цього питання порядку денного – Значні Правочини). Гранична сукупна вартість (сума) всіх вказаних Значних Правочинів (з усіма можливими змінами та доповненнями)  визначається шляхом додавання граничних вартостей (сум) кожного із таких Значних Правочинів, укладених протягом одного року з дати прийняття цього рішення, та не може перевищувати 500 (п’ятиста) мільйонів доларів США. Попередньо схвалити неодноразове вчинення Товариством (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

2 Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати всі та будь-які умови таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів.

3 Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні (підписанні) таких Значних Правочинів, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін та/або доповнень до таких Значних Правочинів або розірвання (припинення) таких Значних Правочинів».

Голова Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» Д.В. Крилов

24.04.2019 р.

 

© 2011-2019 ЧАО «Пологовский маслоэкстракционный завод»